ناراحتی......

ناراحتی پنج مرحله داره.......

 

......انکار

............عصبانیت

.......................هرج و مرج

......................................افسردگی

.....................................................پذیرش

 

/ 19 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امیرحسین

به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبدشکافی کند، من به آن مشکوکم آپـــــــــــــــــــــــــم

امیرحسین

به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبدشکافی کند، من به آن مشکوکم آپـــــــــــــــــــــــــم

باکتری

تو یک فیلم یک چیز تو مایه ها این شنیده بودم. از رو فیلم استاد قطع رابطه نگرفتی اینو؟

امیرحسین

لیکن از اقصای تاریک سکوتش ، تلخ بی که خواهد ، یا که بتواند نخواهد ، گاه ناگهان از خویشتن پرسد راستی را آن چه حالی بود ؟ دوش یا دی ، پار یا پیرار چه شبی ، روزی ، چه سالی بود ؟ راست بود آن رستم دستان یا که سایه ی دوک زالی بود ؟ آپم

ی تنها

جالبه .دقیقا

Abtin...Persian

تا به کجا می برد این دل مرا سوی فنا می برد این دل مرا بین که چه سان جانب دشت جنون بی سروپا می برد این دل مرا از حرم خاصه اسرار خویش تا به سما می برد این دل مرا مطرب چنگی به مقامات وصف کرده ندا می برد این دل مرا در طلب حضرت سلطان عشق تحت لواء می برد این دل مرا فاش و عیان گفت سخن بیقرار سوی فنا می برد این دل مرا