حال این روزهای من.....

جماعت من دیگه حوصله ندارم..

 

به خوب امید واز بد گله ندارم ....


/ 2 نظر / 57 بازدید
freesamsea

يعني حوصله ندارم خسته ام نمي دونم نمي تونم نميام ...نداريم شما كه اينهمه وقت در بودي واسه همه ،حرف همشونم به ديوار رسوندي ،حالا كه رسيد نوبت من بذار منم حرف بزنم اخه كلي حرف دارم .اين تلفن واسه منه 1383655 0912