یاد

همه چی از یاد آدم میره , مگه یادش که همیشه یادشه.

/ 4 نظر / 15 بازدید
Aria Lonely

فراموشی نعمت خیلی بزرگیه ها

tabassom

_¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Aria Lonely

واقعا خیلی ها هستند وقتی که نیاز داری باشن درکت نمیکنند

Aria Lonely

حدث می زدم همین رو بگی دیگه به جز فرشته چی بگین رو که نیست که ماشالا